• Expert geniality show - výsledky

  Dňa 29.11.2018 sa 14 žiakov druhého stupňa ZŠ zapojilo do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show.  Najlepšie sa umiestnili Adrián Mochnacký na 371. mieste, Matúš Zajko na 621. mieste a Jana Tehlárová na 695. mieste. V téme Ako funguje svet sa najlepšie umiestnil Adrián Mochnacký na 575. mieste, v téme Mozgolamy Lukáš Lámoš na 307. mieste, v téme Góly, body, sekundy Matúš Zajko na 98. mieste, v téme Do you speak English Dominik Paul na 351. mieste, v téme Tajomstvá prírody Jakub Zabák na 351. mieste, v téme Päť jazykov kultúry Adrián Mochnacký na 332. mieste a v téme Svetobežník Lukáš Lámoš na 279. mieste. Gratulujeme k peknému úspechu!

 • Imatrikulácie v I. triede

  Imatrikulácie v I. triede

  V decembri tohto školského roku zažili naši najmladší žiaci , prváci, významnú udalosť. Pasovaní boli za žiakov našej školy. Tejto milej povinnosti sa zhostili naši najstarší žiaci, deviataci. Spoločne s triednou učiteľkou prvej triedy pripravili pre prváčikov rôzne zaujímavé úlohy, ktorými si preverili svoje vedomosti, zručnosti, odvahu i šikovnosť. Po ich splnení mohli byť slávnostne pasovaní za žiakov našej školy. Do programu prispeli svojím vystúpením aj žiaci II., III.  a IV. triedy. Imatrikulácie priniesli prváčikom nezabudnuteľný zážitok.

 • Nové športoviská v ZŠsMŠ

       Asi ste si viacerí všimli, že v okolí školy pribudli nové športové prvky, ktoré sa nám podarilo zabezpečiť vďaka viacerým projektom. Cesta k nim trvala vyše roka, nebola jednoduchá a v tomto príspevku Vám ju chceme priblížiť. Výzvy na získanie finančných prostriedkov prostredníctvom Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré prebiehali počas jesene v roku 2017 sa týkali športu. Nápadov, kde by sa dali finančné prostriedky využiť bolo dosť, skúsili sme to a napísali sme dva projekty.

      Prvou myšlienkou bolo zabezpečiť pre žiakov doskočisko na disciplínu skok do diaľky a obohatiť tak hodiny telesnej výchovy, nakoľko žiaci túto disciplínu absolvujú iba v telocvični, kde skáču z miesta. Zároveň sme chceli obnoviť volejbalové ihrisko v areáli školského ihriska, ktoré sa už nevyužívalo, keďže nespĺňalo potrebné parametre. Volejbal je populárny šport medzi žiakmi aj dospelými a v telocvični prebieha jeho hra už niekoľko rokov.

       Cvičenie vlastnou váhou je šport, ktorý si našiel svojich fanúšikov aj medzi našimi žiakmi a mládežou. Cvičiace hrazdy, ktoré sa nachádzajú v parku pri škole sme chceli obohatiť  o vonkajšie fitness stroje, ktoré by toto cvičenie spestrili.

       Každá organizácia mohla podať iba jeden projekt, preto škola napísala projekt na šport: „Hrajme volejbal a skáčme s radosťou“. Druhý projekt za šport  napísalo Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Jarok pod názvom „Posilňovacie zariadenia do fitness parku“. V projektoch sa na nás konečne usmialo šťastie a v apríli 2018 sme dostali oznámenie, že za projekt: „Hrajme volejbal a skáčme s radosťou“ sme získali 1 000,- Eur a za projekt: „Posilňovacie zariadenia do fitness parku“ 1 500,- Eur. Streetworkoutové ihrisko sa podarilo doplniť o tri nové fitness prvky: twister stepper, posilňovač nôh a surfboard a ľah – sed lavičku. Počas realizácie projektov sme pristúpili k rozhodnutiu vytvoriť rozsiahle plážové volejbalové ihrisko, ktoré by slúžilo aj širokej verejnosti. Práce na tomto ihrisku nám zabrali najviac času. Bolo potrebné urobiť výkopové práce, osadiť stĺpy na oplotenie, natiahnuť pletivo, natrieť a osadiť obvodové dosky, roztiahnuť makadamové lôžko, natiahnuť ochrannú fóliu, preosiať kryštalický piesok, roztiahnuť ho a vyrovnať.

       Teraz je november, prebehlo už vyše roka od podania projektov a my sme sa postupnými krokmi dopracovali ku kvalitnému doskočisku,  rozšírenému streetworkautovému ihrisku a rozsiahlemu volejbalovému ihrisku. Ako môžeme vidieť ide o dlhodobý proces, pokým sme sa dopracovali k výsledku. Práca na projektoch si vyžaduje hlavne veľa času, energie a zručnosti, ktorú do týchto projektov vložili dobrovoľníci.

        Tieto športoviská sa nám podarilo realizovať hlavne vďaka finančnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ, obci Jarok a firme Bobstav, ktorá zabezpečila  výkopové práce a pomohla pri prácach s makadamom a pieskom. Vďaka patrí p. G. Minárikovi a p. T. Zaujecovi za naplánovanie volejbalového ihriska a doskočiska, za murovanie, natieranie a všetky technické práce. Ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom Š. Zaujec, J. Tornóczi, J. Janíková, M. Janík, A. Mináriková, M. Tornóczi, P. Bekényi, A. Tehlár, B. Slezák, M. Soligová, S. Zeleňáková, E. Náhlovská, ktorí svojou pomocou prispeli k realizácii projektov.

       Nové športoviská budú slúžiť najmä deťom ZŠ s MŠ, ale taktiež aj pre rodiny s deťmi, ktoré môžu zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Výstavbou týchto športovísk sa zatraktívnia hodiny telesnej výchovy na škole a činnosti v záujmových útvaroch. Cieľom projektu bolo vypracovanie nových podmienok pre šport a aktívne trávenie voľného času. Veríme, že pri správnom zaobchádzaní budú mať športoviská dlhú životnosť, a preto poslúžia viacerým generáciám žiakov. Dovoľte nám vysloviť želanie, aby sa tieto nové športoviská stali miestom športovania nielen našich žiakov, ale aby pritiahli k športovaniu aj svojich rodičov a priateľov.

  Deti sú našou budúcnosťou, preto všetko čo pre nich spravíme, sa nám niekoľkonásobne vráti.

   

   

  Mgr. Ľubica Zaujecová a Mgr. Alena Slezáková

                                                                   autorky projektov

 • EXPERT geniality show

  Dňa 29.11.2018 sa 14 žiakov druhého stupňa ZŠ zapojilo do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show.  Súťaž rozširuje všeobecný prehľad,  podporuje logické a kritické myslenie, súťaživosť. Zároveň dáva žiakom príležitosť spoznať svoje silné a slabé stránky a oblasti záujmu, ktorým by sa chceli v budúcnosti venovať. Na našej škole je už tradíciou sa do nej prihlásiť a realizovať ju. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Kompletné výsledky súťaže budú zverejnené 15. januára 2019.

 • Geografická olympiáda

  Dňa 19.11.2018 sa konalo školské kolo Geografickej olympiády. Zúčastnilo sa 16 žiakov druhého stupňa ZŠ (5 žiakov 5. ročníka, 8 žiakov 6. ročníka a 3 žiaci 7. ročníka). Žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky. Do okresného kola postupujú žiaci s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Z 5. ročníka Lenka Mináriková a Filip Bujdák zo 7. ročníka. Okresné kolo sa uskutoční vo februári v Nitre. Držíme im palce.

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  Vyhodnotenie zberu papiera

  V mesiaci november sa v našej škole opäť uskutočnil zber papiera. Zapojilo sa presne sto detí z MŠ a ZŠ, ktorým sa spoločne podarilo napniť dva kontajnery a vyzbierať 7287 kg papiera. 

  Materská škola do zberu prispela 2777,5 kg papiera. Najviac kg priniesli: 

  1. Dorotka Janíková - 634 kg

  2. Timon Melo  - 475 kg

  3. Martin Patúc - 228 kg

  Základná škola zozbierala 4509,5 kg papiera. Najviac kg priniesli: 

  1. Alžbetka Bírová - 276,5 kg

  2. Hanka Boledovičová - 256,5 kg

  3. Nelka Boledovičová - 256,5 kg

  Všetkým, ktorí sa do zberu zapojili ďakujeme!  

 • Dentálna hygiena

  Dentálna hygiena

  Dňa 13.11.2018 sa žiaci prvého stupňa zapojili v rámci projektu: Škola podporujúca zdravie do aktivity Dentálna hygiena. Jej cieľom bolo hravým spôsobom aktivizovať žiakov, motivovať ich k zvýšenému záujmu o zubnú hygienu a zdravý životný štýl. Žiaci 1. a 2. ročníka si pozreli krátku rozprávku o „Zubožrútovi“, vymaľovali veselú omaľovánku, zaspievali pesničku a naučili sa krátku básničku, ktorá im pomôže zapamätať si ako správne čistiť zúbky. Pre žiakov 3. a 4. ročníka p.uč. Balážová pripravila zábavný pracovný list, ktorý preveril ich šikovnosť. Po prezretí krátkej rozprávky „Dospelé zúbky“ žiaci diskutovali o pomôckach pri starostlivosti o ústnu dutinu, naučili sa rozlíšiť mliečny a trvalý chrup a správane pomenovať jednotlivé zuby.

 • Odborná prednáška

  Odborná prednáška

  Dňa 07.11.2018 sa na našej škole, ktorá je spolu s ďalšími základnými školami v kraji a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre súčasťou projektu KEGA č. 044UKF – Modernizácia výučby a interdisciplinárneho prístupu v rámci kategórie odpad a odpadové hospodárstvo, uskutočnila odborná prednáška s praktickými ukážkami

  na tému: ODPADY, ICH ZLOŽENIE A MOŽNOSTI ĎAĽŠIEHO VYUŽITIA“

  Ďakujeme zástupkyni vedúcej katedry chémie UKF Doc. Ing. Melánii Feszterovej, PhD. za interaktívne spracovanie danej problematiky pre našich žiakov z celého druhého stupňa.

 • Odborný seminár o prvej pomoci

  Odborný seminár o prvej pomoci

  Dňa 7.11.2018 sa na našej škole uskutočnil odborný seminár spojený s praktickými ukážkami poskytnutia prvej pomoci pod názvom:

  Správne poskytnutá prvá pomoc pri intoxikácii organizmu odpadmi

   

  Ďakujeme PhDr. Dane Brázdilovej, PhD., vysokoškolskej pedagogičke Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny za interaktívne spracovanie danej problematiky pre našich žiakov. Vyžiadaná prednáška bola odprednášaná v rámci aktivít projektu KEGA č. 044/UKF - 4/2017 Modernizácia výučby a interdisciplinárneho prístupu v rámci kategórie odpad a odpadové hospodárstvo“ a zúčastnili sa jej žiaci 5. - 9. ročníka.

 • Súťaž "Poznaj svoju vlasť"

  Súťaž "Poznaj svoju vlasť"

  Dňa 7. a 8.11.2018 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže "Poznaj svoju vlasť", ktorú organizuje Slovenská škola počítačovej grafiky, o.z. a partnerom súťaže je spoločnosť ŠEVT a.s. Cieľom súťaže bolo rozšírenie si vedomostí nielen z geografie, ale aby formou hry a súťaže lepšie spoznali svoju krajinu, v ktorej žijú. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Divadelné predstavenie

   

  Dňa 6.11.2018 si žiaci I. stupňa našej školy mohli pozrieť divadelné predstavenie Gašpariáda v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.  

              Autorom tejto divadelnej komédie je Jiří Jelínek,  známy český bábkový tvorca.

  Hra je o Gašparkovi, nebojácnom šibalovi a drzáňovi, ktorý dokonca prekabátil  aj samotnú smrť.

  Zaujímavé a netradičné stvárnenie divadelnej hry prinieslo všetkým pekný umelecký zážitok.

   

   

 • Botanická olympiáda

  Botanická olympiáda

  Dňa 6.11. 2018 sa v kaštieli  Arboréta  Mlyňany SAV uskutočnil VII. ročník botanickej olympiády „Malí botanici“. Našu školu zastupovalo trojčlenné družstvo žiakov, ktoré tvorili: Jakub Bernát (3. trieda), Anežka Bujdáková( 6. trieda) a Bianka Mináriková (7. trieda). Súťažili v piatich disciplínach: Terénne úlohy, Test, Tajnička, Poznávanie, Výroba EKO plagátu. Za každú úlohu získali počet bodov, ktorý im nakoniec priniesol krásne 9. miesto spomedzi 18 zúčastnených družstiev. Žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Burza informácií 2018

  Dňa 26.10.2018 sa žiaci VIII.a IX. ročníka našej školy v rámci poradenstva pre voľbu povolania zúčastnili na Burze informácií. Podujatie zorganizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a konalo sa v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej na Nábreží mládeže v Nitre. Jeho cieľom bolo prezentovať žiakom aj ich rodičom možnosti štúdia za účelom zabezpečenia profesijnej orientácie žiakov základných škôl s ohľadom na regionálne podmienky trhu práce. Zástupcovia gymnázií, stredných odborných škôl, stredných priemyselných škôl, zamestnávateľov a iných partnerov pripravili pre žiakov bohatú škálu informácií a propagačných materiálov. Žiaci mohli získať prehľad o štúdijných odboroch, podmienkach prijatia, možnostiach duálneho vzdelávania a následného uplatnenia absolventov jednotlivých odborov v praxi. Táto bohatá škála informácií im následne pomôže orientovať sa pri výbere ďalšieho povolania.

 • Exkurzia Červený Kameň, Driny, Trnava

  Exkurzia Červený Kameň, Driny, Trnava

  Dňa 18.10.2018 sa žiaci všetkých ročníkov zúčastnili poznávacej exkurzie, ktorá bola zameraná na zážitkové učenie v rámci predmetov vlastiveda, geografia, dejepis, slovenský jazyk a literatúra, matematika - finančná gramotnosť a telesná výchova. Exkurzia pozostávala z 3 zastávok.  Prvou zastávkou bol hrad Červený Kameň, nachádzajúci sa neďaleko Modry, nad obcou Častá. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do devätnástich miestností juhozápadného krídla hradu. Počas interaktívnej prednášky sa žiaci dozvedeli, ako sa žilo na hrade, ako tu jeho majitelia prežívali svoj každodenný život v minulosti. Druhou zastávkou bola jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku -  jaskyňa Driny. Vymodelovali ju zrážkové vody, ktoré prenikali do podzemia systémom puklín. Podzemné priestory nie sú rozsiahle, ale majú peknú sintrovú výzdobu v teplých žltých, červenohnedých a žltohnedých farbách. Žiaci mali možnosť obdivovať jaskynné výtvory ako ,,slonie uši, zajac, či trpaslík”, ako aj drobné jazierka, či živého netopiera. Tretia zástavka bola v meste Trnava, jednom z z najvýznamnejších a najstarších slovenských miest. Pri prechádzke historickým centrom, ktoré tvorí mestskú pamiatkovú rezerváciu mali žiaci možnosť vidieť mestskú vežu, radnicu, Trojičné námestie, Katedrálu sv. Jána Krstiteľa a mnohé ďalšie významné historické budovy nachádzajúce sa na pešej zóne. Keďže väčšina žiakov tieto miesta predtým nenavštívila, hodnotili ich návštevu pozitívne. Odborné prehliadky hradu a jaskyne im poskytli mnoho zaujímavých informácií, ktoré môžu využiť v rámci jednotlivých predmetov.

 • Výchovný koncert Zneužívanie moci

  Výchovný koncert Zneužívanie moci

  Dňa 19.10. 2018 sme mali možnosť zúčastniť sa kultúrno-vzdelávacieho programu Zneužívanie moci – profil zbabelého agresora. Program absolvovali všetci žiaci základnej školy a zožal úspech. Jeho zaujímavosť bola založená na vizuálnych kontrastoch, na živých porovnávaniach múdreho a hlúpeho človeka (žiaka), dobrého a zlého, kladného a záporného. Autori sa zamerali na varovanie pred podlým správaním a sústredili sa najmä na zneužívanie moci.

  Žiaci boli priamo účastní rozhovorov, boli im kladené otázky a hádanky, prostredníctvom ktorých získali užitočné informácie, rady a odpovede na rôzne otázky, ktoré vyplývali z témy predstavenia: Čo je to zneužívanie moci? Kto je to agresor a aké sú jeho vlastnosti? Prečo si deti robia zle? Ako sa treba správať, keď som svedkom zneužívania moci? Čo je to kolektívna zodpovednosť? Aké následky má zneužívanie moci?

  Priamym zážitkovým vystupovaním žiaci doslova prežili rozdiel medzi správnym a nesprávnym správaním a konaním a program sa snažil priamo formovať v žiakoch zodpovednosť za ich činy. Interakcia a momenty prekvapenia vtiahli do deja nielen deti, ale aj pedagógov. Žiaci, ktorí sa zúčastnili úloh, ktoré program ponúkal, boli ocenení sladkou odmenou.

  Hudba, ktorá celý program sprevádzala, nebola len kulisou či doplnkom, zohrala rovnako dôležitú úlohu ako hovorené slovo. Deti mali možnosť si vypočuť, okrem iného,  veľmi známu báseň od Márie Rázusovej Martákovej: Ranená breza, ktorú zhudobnil autor projektu, ktorý bol aj jedným z účinkujúcich.  Mohli si ju spolu s kapelou zaspievať a zároveň sa zamyslieť nad slovami a ich významom s ohľadom na šikanovanie a agresiu. Hudba bola natoľko pútavá, že niektorí žiaci si dokonca aj zatancovali. Hudobný štýl spájal folk, blues  a rockandroll. Deti mali možnosť zažiť atmosféru živého „rockového“ koncertu, čo mnohé veľmi ocenili. Záver tvoril znalostný kvíz, pomocou ktorého si účinkujpci overili, či účastníci programu pochopili podstatu a cieľ programu.

  Odbornú časť koncertu tvorili výňatky z Metodickej smernice Ministerstva školstva SR, aktuálne poznatky psychológov a vizuálne kontrasty a znázornenia. Program bol konzultovaný s Krajským pedagogicko-psychologickým centrom v Nitre.

 • Tvoríme z jesenných plodov

  Tvoríme z jesenných plodov

  Dňa 19.10.2018 sa žiaci prvého stupňa zapojili do tvorivých dielní, ktoré boli tentokrát sprevádzané v téme- vyrábame z jesenných plodov. Žiaci si priniesli množstvo tekvíc, lístia, jesenných plodov, prútie ale aj iné prírodné materiály, ktorými si spoločne vyzdobili triedy. Žiakom sa podarili krásne ozdoby v podobe rôznych strašidiel, dekorácií, panáčikov, jesenných rámčekov a vencov, ktorými sme vdýchli jesennú atmosféru aj do našej školy. Žiaci sa pri tvorení zdokonaľovali v kolektívnej práci, pri ktorej si pomáhali a navzájom sa usmerňovali. Hravo si zopakovali nadobudnuté poznatky o tomto ročnom období. Samotná činnosť rozvíjala fantáziu a tvorivosť. Hlavným zámerom bolo aktívnou tvorivou činnosťou využiť prírodný materiál na rozvoj environmentálneho cítenia a manuálnych zručností žiakov. Citlivo vnímať krásy prírody, jej čara a jedinečnosti, vedieť ju chrániť a zveľaďovať. Uvedomiť si, že k jeseni neodmysliteľne patrí zber úrody a plodov a ich použitie je rôznorodé. Pri práci s nimi máme možnosť naplno využiť zručnosti, fantáziu a kreativitu žiakov. 

 • "Október, mesiac úcty k starším"

  V mesiaci október prichádza čas prejaviť úctu k tým skôr narodeným, čas keď je treba vysloviť milé slovo, poďakovanie a prianie. Dňa 14. októbra svojím vystúpením potešili svoje babky a dedkov deti z našej materskej a aj základnej školy.

  Deti z materskej školy svojím starým rodičom venovali pásmo básní a piesní a všetkým vyčarili na tvári úsmev. Viacerými úsmevnými situáciami si získali publikum a na záver nám všetkým v piesni prezradili prečo dedko robí všetko naopak?...neviete? no preto aby sa jeho vnuci mali na čom smiať.

  V školskom roku 2018/19 sa na škole otvoril rozhlasovo-čitateľský krúžok, ktorý sa taktiež predstavil s pásmom básní a piesní.

  Program uzatvorili veľké devčatá zo Školského klubu "Úsmev", ktoré si pripravili dva tance. Na pieseň "Biele margaréty", ktorým dievčatá uzatvorili celý program, si vyrobili obrovské kvety, s ktorými vykúzlili na pódiu rôzne obrazce a získali si obecenstvo.

  Všetky vystupujúce deti si zaslúžili sladkú odmenu, a obdiv všetkých nás, lebo vystúpiť pred takým množstvom ľudí nieje veru jednoduché. 

 • Darovanie krvi

  Darovanie krvi

  Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on, alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať. Dňa 15. októbra mali občania Jarku príležitosť už po siedmykrát pomôcť svojou kvapkou krvi priamo u nás v obci.

  V školskom klube sa venujeme téme darovania krvi a deti postupne oboznamujeme s dôležitou úlohou darcov. Nakoľko sú naši žiaci ešte veľmi mladí na darovanie krvi, svojou troškou už po tretíkrát prispeli a aj tento rok vyrobili darcom darček v podobe malých srdiečok. 

 • Šarkaniáda

  Šarkaniáda

  Na škole je veľká sláva šarkan lieta sprava ba aj zľava.

  Odkiaľ sa tu u nás vzal?Každý sa hneď čudoval.

  Jednoduchou odpoveďou uspokojíme aj najväčších zvedavcov.

  Škôlkari a družinári pekne spolu pracovali.

  Maľovali, strihali, lepili aj kreslili....

  ....a farebných šarkanov na školské steny zavesili.

   

  Dňa 9.10.2018 deti zo ŠKD navštívili kamarátov z MŠ a spoločnými silami vytvorili krásnych šarkanov, ktorý zdobia spoločné priestory školy. Deti zo ŠKD sa na chvíľočku opäť vrátili medzi hračky v škôlke a pospomínali na veľa zážitkov, ktoré tam zažili. 

 • Divadelné predstavenie

  Dňa 1.10. 2018 zavítalo do našej školy Bábkové divadlo Lienka s predstavením O pyšnej Dorotke. Predstavenie si pozreli deti materskej školy a žiaci I. a II. triedy. Deti spoznali pyšnú Dorotku, ktorá si nevážila vecí, ani ľudí, múdreho šuhaja Mateja i vznešeného kráľa. Aj v tejto rozprávke zvíťazila múdrosť a odvaha a deti sa mohli tešiť jej šťastnému koncu. Na záver si všetci mohli prezrieť bábky - marionety a obdivovať ich kostýmy a veľkosť.  

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 16, 951 48 JAROK
 • 037/6587252 - ZŠ
  0904310684 - ZŠ
  037/6587298 - MŠ
  0911/506649 - MŠ
  037/6587217 - ŠJ

Fotogaléria