ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

 

Bližšie informácie o podmienkach prijatia do materskej školy nájdete v záložke MATERSKÁ ŠKOLA.

Testovanie 5

Informácie pre rodičov a žiakov

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční v stredu 18. mája 2022. Žiaci sa dostavia do školy najneskôr o 7:45 hod. do určenej miestnosti (interaktívna učebňa). 

Zoznam žiakov bude zverejnený v deň testovania na dverách určených miestností. V zbernej miestnosti (interaktívna učebňa) si žiaci odložia tašky a mobily. 

Do určených miestností si zoberú len povolené pomôcky: 

 • písacie potreby (modré pero a náhradné pero, nie gumovacie),

Zakázané pomôcky: kalkulačka, mobil, pomocné tabuľky, študijné materiály, učebnice.

Po testovaní (o 11:10 hod.) žiaci odchádzajú podľa pokynov vyučujúceho domov.

            Bližšie informácie : www.nucem.sk v časti MERANIA - Testovanie 5.

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 16 oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

udeľuje žiakom 1. - 4. a 6. - 9. ročníka riaditeľské voľno

dňa  18. mája 2022 (streda)

 

Riaditeľského voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka T5-2022.

Čo nás čaká

Testovanie 5 2022 18. 5. 2022
Riaditeľské voľno 1. - 4. a 6. - 9. ročník 18.5. 2022
MO florbal 16.5. 2022
Exkurzia - múzeum holokaustu Sereď - 8. a 9. ročník 20.5. 2022
Škola v prírode - 2. - 4. ročník 23. - 27. 5.

 

Oznámenie RÚVZ pre ZŠ - 1. ročník

23.02.2022

RÚVZ so sídlom v Nitre  nariaduje   Základnej škole s materskou školou, Školská ulica 16, 951 48 Jarok, IČO: 37865617  p r e r u š i ť  prezenčné   v y u č o v a n i e   v zariadení pre deti a mládež – v triede 1. ročníka uvedenej školy  do 26.02.2022 (vrátane) na základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď, dňom doručenia tohto oznámenia.

Prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež je ďalej povinný zabezpečiť poučenie všetkých osôb, vrátane zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy, že všetky osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19  SÚ povinnÍ dodržiavať karanténne opatrenia.

           

Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v uvedenej škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19

NARIADENIE_OPATRENI_a_POUCENIE_1.pdf

Dôležitý oznam MŠ!

18.02. 2022

RÚVZ so sídlom v Nitre  nariaduje   Základnej škole s materskou školou, Školská ulica 16, 951 48 Jarok, IČO: 37865617  p r e r u š i ť  prevádzku v strednej triede materskej školy  do 21.02.2022 (vrátane) na základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. Prerušenie prevádzky v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď, dňom doručenia tohto oznámenia.

Prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež je ďalej povinný zabezpečiť poučenie všetkých osôb, vrátane zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy, že všetky osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19  SÚ povinnÍ dodržiavať karanténne opatrenia.

Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v uvedenej škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19

NARIADENIE_OPATRENI_a_POUCENIE_(1).pdf

Dôležitý oznam ZŠ!

07.02.2022

Na základe rozhodnutia riaditeľky školy pokračuje prerušunie prezenčného vzdelávania žiakov ZŠ

do 11. februára 2022 (vrátane),

z dôvodu karantény a pozitívneho výskytu veľkého počtu žiakov a pedagogických zamestnacov školy.

Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou. 

Dôležitý oznam!

07.02.2022

Pokračovanie v prerušení prevádzky MŠ a ŠJ z dôvodu karantény a pozitívneho výskytu na COVID-19 u pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ a ŠJ do 11. februára 2022 (vrátane).

Suhlas_zriadovatela_s_prerusenim_prevadzky_MS_a_SJ.pdf

Dôležitý oznam!

31.01.2022

Prerušenie prevádzky MŠ a ŠJ od 1. februára 2022 do 7. februára 2022 (vrátane).

 

Suhlas_zriadovatela_s_prerusenim_prevadzky.pdf

Dôležitý oznam!

31.01.2022

RÚVZ so sídlom v Nitre  nariaduje   Základnej škole s materskou školou, Školská ulica 16, 951 48 Jarok, IČO: 37865617  p r e r u š i ť  prevádzku v strednej triede materskej školy  do 02.02.2022 (vrátane) na základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. Prerušenie prevádzky v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď, dňom doručenia tohto oznámenia.

Prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež je ďalej povinný zabezpečiť poučenie všetkých osôb, vrátane zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy, že všetky osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19  SÚ povinnÍ dodržiavať karanténne opatrenia.

Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v uvedenej škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19

Vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii (79,5 % chýbajúcich detí) sa uzatvára do 02.02. 2022 prevádzka malej aj veľkej triedy.

V prípade zmeny Vás budeme čo najskôr informovať.

Dôležitý oznam!

31.01.2022

RÚVZ so sídlom v Nitre nariaďuje zákaz prevádzky v zariadení ZŠ 

od 1. februára do 7. februára 2022 (vrátane)

na základe hlásenia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19,

ktorými sú žiaci a zamestnanci uvedeného zariadenia pre deti a mládež.

Žiaci 1. aj 2. stupňa sa budú vzdelávať dištančnou formou.

Dôležitá správa

30.01.2022

Vážení rodičia a žiaci,

z dôvodu vysokej pozitivity žiakov a pedagógov bude dňa 31. januára 2022 riaditeľské voľno pre celú školu. Dištančná výučba nebude. 

Oznámenie RÚVZ pre ZŠ - určení žiaci 3.ročníka v rámci ŠKD

30.01.2022

RÚVZ so sídlom v Nitre  nariaduje   Základnej škole s materskou školou, Školská ulica 16, 951 48 Jarok, IČO: 37865617  p r e r u š i ť  prezenčné   v y u č o v a n i e   v zariadení pre deti a mládež – určení žiaci v rámci ŠKD v triede 3. ročníka uvedenej školy  do 01.02.2022 (vrátane) na základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď, dňom doručenia tohto oznámenia.

Prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež je ďalej povinný zabezpečiť poučenie všetkých osôb, vrátane zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy, že všetky osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19  SÚ povinnÍ dodržiavať karanténne opatrenia.

Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v uvedenej škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19

NARIADENIE_OPATRENI_a_POUCENIE__(6).pdf

Oznámenie RÚVZ pre ZŠ - 1. ročník

29.01.2022

RÚVZ so sídlom v Nitre  nariaduje   Základnej škole s materskou školou, Školská ulica 16, 951 48 Jarok, IČO: 37865617  p r e r u š i ť  prezenčné   v y u č o v a n i e   v zariadení pre deti a mládež – v triede 1. ročníka uvedenej školy  do 02.02.2022 (vrátane) na základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď, dňom doručenia tohto oznámenia.

Prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež je ďalej povinný zabezpečiť poučenie všetkých osôb, vrátane zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy, že všetky osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19  SÚ povinnÍ dodržiavať karanténne opatrenia.

           

Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v uvedenej škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19

NARIADENIE_OPATRENI_a_POUCENIE__(5).pdf

Oznámenie RÚVZ pre ZŠ - 6., 7. a 9. ročník

29.01.2022

RÚVZ so sídlom v Nitre  nariaduje   Základnej škole s materskou školou, Školská ulica 16, 951 48 Jarok, IČO: 37865617  p r e r u š i ť  prezenčné   v y u č o v a n i e   v zariadení pre deti a mládež – v triede 6.,7. a 9. ročníka uvedenej školy  do 02.02.2022 (vrátane) na základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď, dňom doručenia tohto oznámenia.

Prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež je ďalej povinný zabezpečiť poučenie všetkých osôb, vrátane zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy, že všetky osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19  SÚ povinnÍ dodržiavať karanténne opatrenia.

           

Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v uvedenej škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19

NARIADENIE_OPATRENI_a_POUCENIE__(4).pdf

Oznámenie RÚVZ pre ZŠ - 2. ročník

28.01.2022

RÚVZ so sídlom v Nitre  nariaduje   Základnej škole s materskou školou, Školská ulica 16, 951 48 Jarok, IČO: 37865617  p r e r u š i ť  prezenčné   v y u č o v a n i e   v zariadení pre deti a mládež – v triede 2. ročníka uvedenej školy  do 02.02.2022 (vrátane) na základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď, dňom doručenia tohto oznámenia.

Prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež je ďalej povinný zabezpečiť poučenie všetkých osôb, vrátane zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy, že všetky osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19  SÚ povinnÍ dodržiavať karanténne opatrenia.

           

Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v uvedenej škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19

NARIADENIE_OPATRENI_a_POUCENIE__(3).pdf

Oznámenie RÚVZ pre ZŠ - 8. ročník

28.01.2022

RÚVZ so sídlom v Nitre  nariaduje   Základnej škole s materskou školou, Školská ulica 16, 951 48 Jarok, IČO: 37865617  p r e r u š i ť  prezenčné   v y u č o v a n i e   v zariadení pre deti a mládež – v triede 8. ročníka uvedenej školy  do 02.02.2022 (vrátane) na základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď, dňom doručenia tohto oznámenia.

Prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež je ďalej povinný zabezpečiť poučenie všetkých osôb, vrátane zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy, že všetky osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19  SÚ povinnÍ dodržiavať karanténne opatrenia.

           

Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v uvedenej škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19

NARIADENIE_OPATRENI_a_POUCENIE__(2).pdf

Oznámenie RÚVZ pre ZŠ - 5. ročník

28.01.2022

RÚVZ so sídlom v Nitre  nariaduje   Základnej škole s materskou školou, Školská ulica 16, 951 48 Jarok, IČO: 37865617  p r e r u š i ť  prezenčné   v y u č o v a n i e   v zariadení pre deti a mládež – v triede 5. ročníka uvedenej školy od 28.01.2022 do 01.02.2022 (vrátane) na základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď, dňom doručenia tohto oznámenia.

Prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež je ďalej povinný zabezpečiť poučenie všetkých osôb, vrátane zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy, že všetky osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19  SÚ povinnÍ dodržiavať karanténne opatrenia.

           

Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v uvedenej škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19

NARIADENIE_OPATRENI_a_POUCENIE__(1).pdf

Oznámenie RÚVZ pre ZŠ - 4. ročník

27.01.2022

RÚVZ so sídlom v Nitre  nariaduje   Základnej škole s materskou školou, Školská ulica 16, 951 48 Jarok, IČO: 37865617  p r e r u š i ť  prezenčné   v y u č o v a n i e   v zariadení pre deti a mládež – v triede 4. ročníka uvedenej školy od 27.01.2022 do 31.01.2022 (vrátane) na základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď, dňom doručenia tohto oznámenia.

Prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež je ďalej povinný zabezpečiť poučenie všetkých osôb, vrátane zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy, že všetky osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19  SÚ povinnÍ dodržiavať karanténne opatrenia.

           

Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v uvedenej škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19

NARIADENIE_OPATRENI_a_POUCENIE_.pdf

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci,

       Vzhľadom na aktualizovaný školský semafor (verzia 1.7 zo dňa 19.01.2022) Vám oznamujeme, že obnovujeme krúžkovú činnosť na škole od 24.01.2022 za týchto podmienok:

 1. v prípade, že krúžok navštevujú žiaci jednej triedy, teda sa nepremiešavajú, krúžok bude fungovať bez obmedzenia.
 2. v prípade, že sa premiešavajú žiaci viacerých tried (ak žiaci majú do 12 rokov a dvoch mesiacov) krúžková činnosť funguje bez obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).
 3. v prípade, že sa premiešavajú žiaci viacerých tried (ak žiaci majú od 12 rokov a dvoch mesiacov) krúžková činnosť funguje iba za podmienky režimu OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný) t.j. žiaci, ktorí nie sú očkovaní a prekonaní a chcú naďalej navštevovať krúžok je ich povinnosťou predložiť negatívny výsledok Ag samotestu, ktorý nie je starší ako 48 hodín. Jeho vykonanie potvrdí rodič svojím podpisom prostredníctvom tlačiva „Potvrdenia o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom“ (Príloha č.4). Toto tlačivo odovzdá žiak učiteľovi pred začatím vyučovania krúžkovej činnosti.

Priloha_c_4_Potvrdenie_o_vykonani_Ag_samotestu.docx

Oznámenie RÚVZ pre ZŠ - 2. ročník

RÚVZ so sídlom v Nitre  o d p o r ú č a   Základnej škole s materskou školou, Školská ulica 16, 951 48 Jarok, IČO: 37865617  p r e r u š i ť  prezenčné   v y u č o v a n i e   v zariadení pre deti a mládež – v triede 2. ročníka uvedenej školy od 17.01.2022 do 24.01.2022 (vrátane) na základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď, dňom doručenia tohto oznámenia.

Prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež je ďalej povinný zabezpečiť poučenie všetkých osôb, vrátane zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy, že všetky osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v dňoch 13.01.-14.01.2022, t.j. žiaci z triedy 2. ročníka  SÚ povinnÍ dodržiavať karanténne opatrenia.

             Nariadené karanténne opatrenia u osôb z uvedeného zariadenia pre deti a mládež sa končia:

 1. v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, t.j. test najskôr dňa 19.01.2022, karanténa sa končí uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, t. j. posledným dňom karantény je deň 21.01.2022 (vrátane),
 2. ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, karanténa sa končí uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, t.j. posledným dňom karantény je deň 24.01.2022 (vrátane),
 3. v prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.

 

Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v uvedenej škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19

Poucenie_pre_osoby_ktore_maju_nariadene_karantenne_opatrenia_v_skole.pdf

Nástup žiakov od 10. januára 2022

Milí rodičia a žiaci, dňa 10. 1. 2022 (pondelok) začína prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov. Na základe aktuálnych pokynov z MŠVVaŠ SR budú školy fungovať naďalej podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6.

 

Základne pokyny:

 1. Pri nástupe žiaka treba predložiť “ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Rodič formulár odošle elektronicky cez EDUPAGE.
 2. Pred nástupom do školy sa odporúča vykonanie Ag samotestu. Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole prostredníctvom triedneho učiteľa cez EDUPAGE. Týka sa žiakov, ktorých rodičia požiadali o samotesty.
 3. Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri školy.
 4. ŠKD bez premiešavania žiakov od 7:00 do 16:00.
 5. Krúžková činnosť je pozastavená.

Oznam ŠJ

16.12.2021

 

Na základe  „Všeobecne záväzného nariadenia obce Jarok č. 7/2021“ zriaďovateľ (obec Jarok) Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou, Školská ulica č. 16, 951 48 JAROK, týmto nariadením určil príspevok zákonného  zástupcu dieťaťa/žiaka stravujúceho sa v školskej jedálni na úhradu režijných nákladov v sume 3,00 € na mesiac za dieťa/žiaka.

 

Pokyny k platbe (uhrádzajte až v januári 2022, nie skôr)!

Suma: 3,00 €

VS 012022

IBAN: SK65 5600 0000 0068 2620 3004

Správa pre adresáta: Réžia 01/2022 + meno dieťaťa + trieda

Platbu je nutné poukázať na účet školskej jedálne najneskôr do 25. januára 2022!

Oznámenie RÚVZ pre ZŠ - 1. ročník

14.12. 2021

 

RÚVZ so sídlom v Nitre  o d p o r ú č a   Základnej škole s materskou školou, Školská ulica 16, 951 48 Jarok, IČO: 37865617  p r e r u š i ť  prezenčné   v y u č o v a n i e   v zariadení pre deti a mládež – v triede 1. ročníka uvedenej školy od 13.12.2021 do 17.12.2021 (vrátane) na základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď, dňom doručenia tohto oznámenia.

 

Prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež je ďalej povinný zabezpečiť poučenie všetkých osôb, vrátane zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy, že všetky osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 dňa 10.12.2021, t.j. žiaci z triedy 1. ročníka a zamestnanci školy SÚ povinnÍ dodržiavať karanténne opatrenia.

             Nariadené karanténne opatrenia u osôb z uvedeného zariadenia pre deti a mládež sa končia:

 1. v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, t.j. test najskôr dňa 15.12.2021, karanténa sa končí uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, t. j. posledným dňom karantény je deň 17.12.2021 (vrátane).
 2. ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, karanténa sa končí uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, t.j. posledným dňom karantény je deň 20.12.2021 (vrátane).
 3. v prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.

 

Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v uvedenej škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

 

Poucenie_pre_osoby_v_karantene.pdf

 

Vianočné prázdniny

9.12.2021

Vianočné prázdniny sa pre všetkých žiakov ZŠ  začínajú v pondelok 20.12.2021 a končia sa v piatok 7.1.2022 vrátane.

Prechod žiakov 2. stupňa na dištančné vzdelávanie od 9.12.2021

8.12.2021

Na základe rozhodnutia RÚVZ v NR sa od 9. 12. do 17. 12. 2021 prerušuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov II. st.. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou.

vyhlaska_286.pdf

 

Žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ sú automaticky odhlásení zo stravy.

Súhlas zriaďovateľa s prerušením prevádzky MŠ a ŠJ od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022

Rozhodnutie RÚVZ pre ZŠ - 4. ročník

30.11.2021

RÚVZ so sídlom v Nitre  o d p o r ú č a   Základnej škole s materskou školou, Školská ulica 16, 951 48 Jarok, IČO 37865617  p r e r u š i ť  prezenčné   v y u č o v a n i e   v zariadení pre deti a mládež – v triede 4. ročníka uvedenej školy od 29.11.2021 do 06.12.2021 (vrátane) na základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď, dňom doručenia tohto oznámenia.

Prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež je ďalej povinný zabezpečiť poučenie všetkých osôb, vrátane zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy, že všetky osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v dňoch 25.-26.11.2021, t.j. žiaci z triedy 4. ročníka a zamestnanci školy SÚ povinnÍ dodržiavať karanténne opatrenia.

             Nariadené karanténne opatrenia u osôb z uvedeného zariadenia pre deti a mládež sa končia:

 1. v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, t.j. test najskôr dňa 01.12.2021, karanténa sa končí uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, t. j. posledným dňom karantény je deň 03.12.2021 (vrátane).
 2. ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, karanténa sa končí uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, t.j. posledným dňom karantény je deň 06.12.2021 (vrátane).
 3. v prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.

 

Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v uvedenej škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

 

Poucenie_pre_osoby_v_karantene.docx

 

Dôležitý oznam MŠ!

29.11.2021

Od 30.11.2021 je povinné:

 • dodržiavať ROR
 • vstup do budovy MŠ iba osobám v režime OP
 • pedagogickí zamestnanci denne vykonávajú ranný filter
 • krúžková činnosť sa PRERUŠUJE
 • zmena prevádzkových hodín v MŠ od 7:00 hod. do 16:00 hod.
 •  Pri prvom nástupe do škôlky a po každom prerušení dochádzky do škôlky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

 

(o prípadných ďalších zmenách vás budeme včas informovať)

Dôležitý oznam!

28.11.2021

 • Na základe Vyhlášky č.262 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest je od 25.11.2021 opäť povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) v priestoroch školy, teda nielen na chodbách školy ale aj v triedach.
 • Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole cez Edupage, sms správu alebo ŽK.
 • Od 29. 11. 2021 bude v škole zrušená mimoškolská činnosť – krúžky. Ostatné hromadné podujatia sa neuskutočňujú.
 • Zmena prevádzkových hodín v ŠKD:
  • Ranný ŠKD - od 7:00 - 8:00 hod.
  • Poobedný ŠKD - po vyučovaní do 16:00 hod.
 • ŠKD bude rozdelený na 4 oddelenia, pričom každá trieda bude tvoriť vlastné oddelenie:
  • 1. trieda -  pani vychovávateľka M. Straňákova
  • 2. trieda - pani vychovávateľka T. Beličková
  • 3. trieda - pani učiteľka po dohode s vedením
  • 4. trieda - pani učiteľka po dohode s vedením.
 • Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť. V takom prípade učitelia posielajú žiakom úlohy cez Edupage. Rodič však musí vopred o danej skutočnosti vopred písomne informovať tr. učiteľa a dohliadnuť na to, že sa dieťa bude vzdelávať a rešpektovať pokyny vyučujúceho.
 • Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.
 • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

 

skolsky_semafor.pdf

 

Dôležitý oznam!

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

28.11.2021

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

 

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Rozhodnutie RÚVZ pre ZŠ - 9. ročník

22.11.2021

Rozhodnutie - zákaz prevádzky v triede 9.ročníka základnej školy pri ZŠ s MŠ, Školská ulica 16, Jarok od 22.11.2021 do 26.11.2021 (vrátane).

Rozhodnutie RÚVZ: mc_HDM_A_2021_03918_ZS_Jarok_9.pdf

Rozhodnutie RÚVZ pre ZŠ - 6. ročník

18.11.2021

Rozhodnutie - zákaz prevádzky v triede 6.ročníka základnej školy pri ZŠ s MŠ, Školská ulica 16, Jarok od 18.11.2021 do 22.11.2021 (vrátane).

 

mc_HDM_A_2021_03834_ZS_Jarok_6.pdf

Rozhodnutie RÚVZ pre ZŠ - 9. ročník

10.11.2021

Rozhodnutie - zákaz prevádzky v triede 9.ročníka základnej školy pri ZŠ s MŠ, Školská ulica 16, Jarok od 10.11.2021 do 15.11.2021.

mc_HDM_A_2021_03676_ZS_Jarok_9_003_.pdf

Dôležitý oznam!

20.10.2021

Vážení rodičia,

naša základná škola je zapojená do celoslovenskej súťaže, v ktorej máme šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto Vás prosíme, urobte dobrú vec a zahlasujte za našu školu na stránke www.akademia.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola. Hlasovať môžete každý deň.

 V mene žiakov a našej školy vám ďakujeme.

Dôležitý oznam ŠJ!

21.10.2021

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie v šk. r. 2021/2022

 

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, na účet ŠJ  IBAN: SK65 5600 0000 0068 2620 3004

 

Pri úhrade príspevku na stravovanie poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať do kancelárie ŠJ najneskôr do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci, aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci.

V prípade neskorého odovzdania ústrižku bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bol ústrižok doručený do ŠJ. Takto vzniknutý preplatok za stravovanie bude odpočítaný stravníkovi pri platbe v nasledujúcom mesiaci.

 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14:00 h. v predchádzajúci pracovný deň a pondelok do 07:30 h. ráno.

 

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

 

V prvý deň choroby žiaka je možné neodhlásenú stravu odobrať len do jednorazového nevratného obalu a pri dodržaní všetkých hygienických podmienok v čase od 11:20 h. do 12:00 h.. Stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie. Zákonný zástupca, alebo poverená osoba žiaka má zákaz vstupu do priestorov školskej kuchyne a školskej jedálne.

Zákonný zástupca, alebo poverená osoba žiaka má zákaz vstupu do priestorov školskej kuchyne a školskej jedálne. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole je potrebné žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje.

 

 

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

 

 • on-line na web-stránke: strava.cz (v kolonke „výber jídelny“ zadať číslo 9937, prihlasovacie meno a heslo stravníkovi určí vedúca ŠJ, heslo si po prihlásení môže stravník zmeniť!)
 • telefonicky na tel. č.:  037/658 72 17
 • mailom: jedalen.jarok@gmail.com

 

Prerušenie prevádzky MŠ

12.10.2021

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Jarku po konzultácii s RÚVZ v Nitre a pediatrom, oznamuje rodičom detí materskej školy, že od 13. októbra 2021 do 15. októbra 2021 (vrátane) bude prevádzka MŠ  prerušená, z dôvodu zamedzenia šírenia bakteriálneho ochorenia Moraxella. 

Odporúčame rodičom detí u ktorých sa vyskytli, alebo sa vyskytnú respiračné ochorenia, aby navštívili pediatra a upovedomili ho, že u detí navštevujúcich MŠ boli potvrdené prípady bakteriálneho ochorenia Moraxella.

V čase uzavretia MŠ bude v priestoroch MŠ prebiehať sanitácia.

Dôrazne žiadame rodičov, aby zodpovedne pristúpili k danej situácii a dôkladne sledovali zdravotný stav dieťaťa.

Suhlas_s_prerusenim_prevadzky.pdf

Organizácia preberania antigénových samotestov

07.09.2021

Informácie pre zákonných zástupcov žiakov, ktorí  prejavili záujem o Ag samotesty.

Sady antigénových samotestov na domáce použitie sa budú odovzdávať v dňoch:

9.9. 2021 v čase od 13,00h do 16,00h

10.9. 2021 v čase od 7,00h do 8,00h a v čase od 13,00h do 16,00h

Odovzdanie Ag samotestov  bude prebiehať v označenej učebni na prízemí ZŠ pri riaditeľni. Pri preberaní prosíme rodičov o dezinfekciu rúk a  prekrytie tváre rúškom. Preberajúci nahlási poverenému pedagogickému zamestnancovi meno a priezvisko preberajúceho, meno a priezvisko žiaka, pre ktorého sú určené testy a preberajúci podpíše preberací protokol.

Návod na použitie:

Preberaci_protokol_s_navodom_na_pouzitie.docx

 

Oznam ŠJ

Milí rodičia!

Vzhľadom na skutočnosť, že niektorí zriaďovatelia škôl a rodičia z dôvodu dovolenkového obdobia nestihli zareagovať na zmeny v poskytovaní dotácií na stravu a podklady k poskytnutiu dotácie nestihli predložiť v zákonom stanovenom termíne (do 10.08.2021), rozhodli sme sa im vyjsť v ústrety a umožniť zriaďovateľom dodatočne doplniť oprávnené deti. Zriaďovateľ má ešte možnosť predložiť zmenový zoznam na úrad (doplniť deti v HN, ŽM, bez zvýšeného daňového bonusu) najneskôr v termíne do 10.09.2021, pričom deti doplnené v tomto termíne, budú mať nárok na dotáciu na stravu od mesiaca september 2021.

Preto Vás žiadame, ak spadáte do niektorých vyššie uvedených kategórií, aby ste sa do 08. septembra 2021 nahlásili zriaďovateľovi (obec Jarok).

Pri HN a ŽM je potrebné zriaďovateľovi predložiť doklad z ÚPSVaR .

Otvorenie školského roka 2021/2022 pre deti MŠ

Vážení rodičia,

materská škola otvára svoje brány 02. septembra 2021 o 6.30 hod.

Všetky dôležité informácie k nástupu detí do škôlky:

 

 • Novoprijaté deti v malej triede nastupujú na adaptačný pobyt, t.j. prvé dva dni na 2 hodiny od 8:00-10:00. Ďalej budú postupovať po dohovore s pani učiteľkami.

 

 

 • Prosíme všetkých rodičov, zvlášť rodičov novoprijatých detí, aby priniesli deťom do skrinky náhradné oblečenie, vrátane spodného prádla.

 

 • Všetky bližšie informácie o celom chode MŠ v školskom roku 2021/2022 Vám poskytneme na prvom rodičovskom združení, ktoré sa uskutoční v priebehu septembra.
 • Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:30 hod.

 

Otvorenie školského roka 2021/2022 pre žiakov ZŠ

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou oznamuje, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8:30 hod. na školskom dvore.

 

Žiaci sú povinní pred nástupom do školy mať vyplnené Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, ktoré môžu odovzdať v papierovej forme príp. elektronicky cez Edupage, v časti Žiadosti/vyhlásenia najskôr 1. septembra 2021.

Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_pre_ziaka.docx

Testovanie žiakov nie je potrebné.

Žiadame rodičov, aby nevstupovali do vnútorných priestorov školy s výnimkou rodičov prváčikov, ktorí predkladajú triednemu učiteľovi Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka.

Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_pre_navstevnika.docx

 

Strava pre žiakov ZŠ sa bude v školskej jedálni vydávať od 03. 09. 2021 

na základe zápisných lístkov.

 

Činnosť ŠKD začína 03. 09. 2021

ráno od 6:30 hod. do 8:00 hod. a po vyučovaní do 16:30 hod.

 

 

Všetci sa na Vás tešíme a veríme, že spolu zvládneme nový školský rok bez problémov.

Oznam ZŠ s MŠ

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Domáce samotestovanie antigénovými testami

Vážení rodičia,

                ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie všetkým žiakom,  ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.

Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

 

Rodič prostredníctvom edupage nahlási do 25.08.2021 do 23:50 hod. svoj záujem. Treba nahlásiť aj negatívne stanovisko.

 

Oznam ŠJ pre ZŠ

Milí rodičia!

 

Tí, ktorí k 25. augustu 2021 neuhradia stravné za mesiac september 2021, prípadne kauciu za šk. r. 2021/2022 v sume 20,- €, musia tento poplatok uhradiť na účet ŠJ najneskôr do 25. septembra 2021.

 

Vyplnený a podpísaný Zápisný lístok stravníka na šk. r. 2021/2022 je nutné odovzdať vedúcej školskej jedálne do 31. augusta 2021.

Zápisný lístok na stiahnutie:

ZaPISNY_LISTOK_STRAVNIKA_-_ZS_20212022(1).docx

 

Môžete ho zaslať elektronicky na jedalen.jarok@gmail.com, alebo ho môžete odovzdať osobne vedúcej ŠJ v pracovných dňoch od 16. augusta 2021 do 31. augusta 2021 v čase od 06:30 h. do 12:00 h..

 

V prípade, ak nemáte možnosť si Zápisný lístok stravníka doma vytlačiť, budú Zápisné lístky stravníka k dispozícii aj u vedúcej ŠJ. Môžete si ich prísť prevziať osobne v pracovných dňoch od 16. augusta 2021 do 31. augusta 2021 v čase od 06:30 h. do 12:00 h..

 

Rodičom prvákov dávame do pozornosti, že zakúpiť čip (5,00 € - v hotovosti) na stravovanie je možné u vedúcej školskej jedálne (treba mať odovzdaný vyplnený Zápisný lístok stravníka na šk. r. 2021/2022) a to v dňoch od 24. augusta 2021 do 31 augusta 2021 (pracovné dni) v čase od 06:30 h do 12:00 h.  a 02. septembra 2021 v čase od 06:30 h. do 13:00 h..

 

 

Pokyny k prvej platbe (mesiac september 2021):

 

Prvý stupeň ZŠ: 1. – 4. ročník ZŠ:

Suma: 23,00 € (stravník/žiak bez dotácie)

Suma: 20,00 € (stravník/žiak s dotáciou ŽM, HN, ktorého zákonní zástupcovia sa nahlásili zriaďovateľovi, žiak s dovŕšením 6 roku veku a nedovŕšil 15 rokov veku, ktorého zákonní zástupcovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus a nahlásili sa zriaďovateľovi, žiak, ktorý dovŕšil 15 rokov veku, vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus a zákonní zástupcovia dieťaťa sa nahlásili zriaďovateľovi) - tzv. kaucia na stravu, jednorázový príspevok!

 

Druhý stupeň ZŠ: 5. – 9. ročník ZŠ

Suma: 24,60 € (stravník/žiak bez dotácie)

Suma: 20,00 € (stravník/žiak s dotáciou ŽM, HN, ktorého zákonní zástupcovia sa nahlásili zriaďovateľovi, žiak s dovŕšením 6 roku veku a nedovŕšil 15 rokov veku, ktorého zákonní zástupcovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus a nahlásili sa zriaďovateľovi, žiak, ktorý dovŕšil 15 rokov veku, vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus a zákonní zástupcovia dieťaťa sa nahlásili zriaďovateľovi)) - tzv. kaucia na stravu, jednorázový príspevok!

 

Variabilný symbol: 20212022

 

Správa pre adresáta: Meno a priezvisko žiaka, trieda ZŠ

 

Číslo účtu: SK65 5600 0000 0068 2620 3004

(Platbu je nutné poukázať na účet do 25. augusta 2021!)

 

Pozn: Vyššie uvedené informácie k platbe sa dajú použiť aj k nastaveniu trvalých príkazov. Trvalý príkaz treba nastaviť najneskôr k 25. dňu v mesiaci (prvá platba v auguste 2021, posledná v máji 2022, spolu 10 platieb).

 

Pri úhrade príspevku na stravovanie poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať do kancelárie ŠJ najneskôr do 25. dňa v mesiaci, aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci.

 

 

 

Stravník, ktorému je poskytnutá dotácia na stravu, musí odobrať obed a musí sa zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu!

Oznam ŠJ pre MŠ

Milí rodičia!

 

Tí, ktorí k 25. augustu 2021 nestihnú uhradiť stravné za mesiac september 2021, prípadne kauciu za šk. r. 2021/2022 v sume 30,- €,  musia tento poplatok uhradiť na účet ŠJ najneskôr do 25. septembra 2021.

 

Vyplnený a podpísaný Zápisný lístok stravníka na šk. r. 2021/2022 je nutné odovzdať vedúcej školskej jedálne do 31. augusta 2021.

Zápisný lístok na stiahnutie:

ZAPISNY_LISTOK_STRAVNIKA_-_MS_20212022____bez_dotacii(1).docx

 

Môžete ho zaslať elektronicky na jedalen.jarok@gmail.com, alebo ho môžete odovzdať osobne vedúcej ŠJ v pracovných dňoch od 16. augusta 2021 do 31. augusta 2021 v čase od 06:30 h. do 12:00 h..

 

V prípade, ak nemáte možnosť si Zápisný lístok stravníka doma vytlačiť, budú Zápisné lístky stravníka k dispozícii aj u vedúcej ŠJ. Môžete si ich prísť prevziať osobne v pracovných dňoch od 16. augusta 2021 do 31. augusta 2021 v čase od 06:30 h. do 12:00 h..

 

Pokyny k prvej platbe (mesiac september 2021):

 

Suma: 29,00 € (stravník/dieťa bez dotácie - 1. a 2. ročník MŠ a deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nie sú predškolákmi)

 

Suma: 30,00 € (stravník/dieťa s dotáciouŽM, HN, ktorého zákonní zástupcovia sa nahlásili zriaďovateľovi, dieťa od 6 rokov veku, ktorého zákonní zástupcovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus a nahlásili sa zriaďovateľovi, dieťa v poslednom ročníku (predškoláci) MŠ, ktoré nedovŕšilo 6 rokov veku, vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus a zákonní zástupcovia dieťaťa sa nahlásili zriaďovateľovi) -  tzv. kaucia na stravu, jednorázový príspevok!

 

Suma: 3,00 € (stravník/dieťa s dotáciou) – doplatok na celodennú stravu na mesiac september 2021 (stravná jednotka na deň: 1,45 €, dotácia na obedy: 1,30 €, zákonný zástupca dopláca na deň 0,15 € ).

 

Variabilný symbol: 20212022

 

Správa pre adresáta: Meno a priezvisko dieťaťa, trieda MŠ (v prípade ak neviete číslo triedy, stačí uviesť MŠ).

 

Číslo účtu: SK65 5600 0000 0068 2620 3004

(Platbu je nutné poukázať na účet do 25. augusta 2021!)

 

Pozn: Vyššie uvedené informácie k platbe sa dajú použiť aj k nastaveniu trvalých príkazov. Trvalý príkaz treba nastaviť najneskôr k 25. dňu v mesiaci (prvá platba v august e2021, posledná v máji 2022, spolu 10 platieb).

 

Pri úhrade príspevku na stravovanie poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať do kancelárie ŠJ najneskôr do 25. dňa v mesiaci, aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci.

Huráááá prázdniny!!!!

Všetkým našim žiakom a ich rodičom prajeme

krásne prázdniny plné slnka, zážitkov a nových priateľov.

 

Súhlas zriaďovateľa s prerušením prevádzky MŠ od 19. júla 2021 do 31. augusta 2021

OZNAM ŠJ

Informácia k poskytovaniu „dotácie na stravu“ v školskom roku 2021/2022

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

 • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ (predškoláci) a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia na stravu sa poskytuje:

 • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
 • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
 • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením zriaďovateľovi (obec Jarok).
 • Na to, aby bola dotácia na stravu žiakovi/dieťaťu poskytnutá je nevyhnutné predložiť nasledujúce potvrdenia:
 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
 • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

 

Potvrdenia je nutné predložiť na Obec Jarok do 03. 08. 2021!

 

Tlačivo čestné vyhlásenie na stiahnutie: cestne_vyhlasenie(1).docx

Prerušenie prevádzky MŠ

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Jarku po konzultácii s RÚVZ v Nitre, oznamuje rodičom detí materskej školy, že od 2.júna 2021 do 04. júna 2021 (vrátane) bude prevádzka MŠ  prerušená, z dôvodu zamedzenia šírenia bakteriálneho ochorenia Kampylobakter. 

 

Odporúčame rodičom detí u ktorých sa vyskytli, alebo sa vyskytnú problémy zaživácieho traktu, aby navštívili pediatra a upovedomili ho, že v MŠ boli potvrdené prípady bakteriálneho ochorenia Kampylobakter.

 

V čase uzavretia MŠ bude v priestoroch MŠ prebiehať sanitácia.

 

Dôrazne žiadame rodičom, aby zodpovedne pristúpili k danej situácii a dôkladne sledovali zdravotný stav dieťaťa.

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

              

Základná škola s materskou školou Jarok oznamuje, že sa uskutoční zápis do materskej školy a to v nižšie uvedených termínoch:

 

 

 • Dňa 19.5. 2021 v čase od 13:00 do 17:00 prebehne overenie dokumentov v priestoroch materskej školy za prítomnosti zákonných zástupcov. K zápisu je potrebné priniesť:
 • rodný list dieťaťa
 • občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov k nahliadnutiu
 • potvrdenie od detského pediatra o zdravotnom stave dieťaťa a potvrdenie o tom, či dieťa absolvovalo alebo neabsolvovalo povinné očkovania
 • prefotenú kartičku poistenca

 

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie sa bude zápis konať bez účasti detí.

     

                                                                        

   

Podmienky vstupu do školy

bezinfekcnost_nove_(1).docx

pravidla_pre_skolu.pdf

Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie.

 

 

 

Informácie k nástupu od 26.04.2021

Od 26.4.2021 sa forma vzdelávania žiakov 2. stupňa základných škôl realizuje:

 • 5. až 9. ročník: prezenčná forma vzdelávania

Podmienky návratu žiakov do školy:

 • Negatívny test žiaka nie starší ako 7 kalendárnych dní, ak nemá platnú výnimku z testovania
 • Negatívny test jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 kalendárnych dní, ak nemá platnú výnimku z testovania
 • Čestné vyhlásenie Cestne_vyhlasenie.docx, rodičia ho môžu podať aj cez rodičovské konto Edupage  v časti ŽADOSTI / VYHLÁSENIA  (zákonný zástupca predkladá Čestné vyhlásenie 8a každých 7 dní )
 • Žiaci 2. stupňa ZŠ musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.

 

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

 1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak bude mať na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
 2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

 

Adaptačné obdobie návratu žiakov do školy bude trvať 2 týždne. Počas celého adaptačného vzdelávania žiaci nebudú písať žiadne testy, písomky a pod.

 

Žiaci, ktorí boli prihlásení na stravovanie v školskej jedálni na začiatku školského roka, budú automaticky opäť zaradení medzi stravníkov. V prípade, že nastala z Vašej strany zmena, je potrebné, aby ste kontaktovali školskú jedáleň 037/6587217

Vážení rodičia a priatelia školy!

Aj v tomto zdaňovacom období sa ZŠ v Jarku  uchádza o Vašu podporu vo forme 2% z dane. Môžete osloviť aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov.

Radi by sme aj v tomto roku získali finančné prostriedky, ktoré budú účelne využité na:

 • skvalitňovanie interiérového vybavenia školy
 • rozšírenie možností pre voľnočasové aktivity detí
 • nákup pomôcok k výchovno - vzdelávaciemu procesu

 

Vyplnené  tlačivá (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov) je potrebné priniesť triednym učiteľom do 26.apríla 2021 alebo doručiť do 30. apríla 2021 na daňový úrad.    

tlacivo_na_2___2020.pdf

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_2020.pdf

                                                                                 

Ďakujeme!

Rozhodnutie RÚVZ pre ZŠ - 1. ročník 12.3. 2021

Dôležitý oznam!

Vážení rodičia,

od 8. 3. 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

Podmienky nástupu do školy:

Jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bude povinný predložiť:

 • čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a žiaka

Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené od pondelka 8.3. 2021.

Prevádzka ŠKD bude denne od 7.00 – 8.00 a po vyučovaní do 16.00 hod.

 

Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx

Prerušenie prevádzky MŠ, ŠKD a ŠJ od 18.01. 2021 až do odvolania

Prerušenie prevádzky MŠ, ŠKD a ŠJ od 11.01. 2020 - 15.01.2021

Oznam pre rodičov a žiakov ZŠ!

Vážení rodičia!

Od 11. januára 2021 všetci žiaci základnej školy prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Vyučovanie bude prebiehať formou elektronickej komunikácie so žiakmi cez aplikáciu Teams. Ďalšie informácie budeme včas aktualizovať.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Prerušenie prevádzky od 21.12 2020 - 08.01.2021

Oznámenie ŠJ

Obedy zadarmo v roku 2021

Novela zákona č. 544/2010 Z. z., o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (,,zákon o dotáciách“) upravuje účinnosť niektorých ustanovení, medzi ktorými je aj zmena termínu, výšky aj podmienok v poskytovaní dotácie na stravu.

Plošné poskytovanie dotácie na stravu tak ako ho poznáme v súčasnej podobe, bude do 31.júla 2021.


Od augusta 2021 sa mení poskytovanie dotácie na stravu - zvýši sa na sumu 1,30 € a bude sa poskytovať v zásade iba deťom v hmotnej núdzi alebo pre deti s diétou.

Podrobnejšie:

·  dotácia na stravu sa poskytne na dieťa materskej školy a dieťa základnej školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima;

 

·  dotácia sa poskytne aj na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu, kde najmenej 50 % detí je z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

 

·dieťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje prípravu diétneho jedla, v takomto prípade môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať o vyplatenie dotácie;

 

·  individuálne vzdelávanie sa bude takisto považovať za ,,vyučovanie v základnej škole“ a dotácia na stravu sa poskytne aj na deti, ktoré odobrali stravu, ale sa nezúčastnili na prezenčnom vyučovaní v základnej škole.

 

        

Rozhodnutie RÚVZ pre ZŠ - 4. ročník 9.12. 2020

Rozhodnutie RÚVZ pre ZŠ - 4. ročník 16.11. 2020

Rozhodnutie RÚVZ pre ZŠ - 2. ročník

Aktuálne tlačivo o bezinfekčnosti žiakov platné od 9.11.2020

Zákonný zástupca žiaka ZŠ a dieťaťa MŠ predloží po celoplošnom
testovaní pri prvom nástupe žiaka do základnej školy a dieťaťa do materskej školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti2.pdf

Usmernenie RŠ k postupu ZŠ s MŠ od 3.11.2020

Dôležitý oznam!

Riaditeľka základnej školy s materskou školou, Školská 16, 951 48 Jarok oznamuje, že od 3.11.2020 (utorok) sa obnovuje prevádzka MŠ a 1. stupňa ZŠ.

 

 Usmernenie MŠVVaŠ k postupu MŠ a ZŠ platné od 1. 11. 2020: 

Usmernenie_MSVVaS_SR_k_opatreniam_vyplyvajucich_z_celoplosneho_testovania__platne_od_1.11.2020.pdf

Podmienky vstupu do školy platné od 1.11.2020:

Podmienky_vstupu_do_skoly.pdf

Rozhodnutie RÚVZ pre ZŠ - 9. ročník

Nové rozhodnutie RÚVZ pre MŠ

Krízový plán dištančného vzdelávania

 

 1. V prípade, že nie je možné pre celú školu alebo jednotlivé triedy zabezpečiť prezenčné vyučovanie, realizuje sa vyučovanie dištančnou formou.

 

 1. O začiatku dištančného vzdelávania rozhodne riaditeľka školy a oznámi ho všetkým žiakom aj pedagogickým zamestnancom prostredníctvom webovej stránky resp. cez edupage.

 

 1. Podľa dĺžky trvania sa dištančné vzdelávanie realizuje v rôznych variantoch:
 • vyučovania sa nezúčastňuje iba niekoľko žiakov v triede: postupuje sa rovnako,  ako keď je žiak krátkodobo chorý
 • ak sa vyučovania krátkodobo (max. 1 týždeň) nezúčastňuje 1 alebo 2 triedy : zadávajú sa jednorazové zadania, ktoré sa vyhodnotia po návrate do školy
 • ak sa vyučovania nezúčastňuje viac tried po dobu viac ako 1 týždeň - realizuje sa dištančné vzdelávanie v plnom režime

 

 1. Dištančná forma vzdelávania prebieha formou elektronickej komunikácie žiakov s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:
 • prioritne prostredníctvom školského portálu edupage
 • prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams
 • prostredníctvom sociálnych sietí
 • prostredníctvom emailovej komunikácie

 

 1. Učiteľ najskôr overí možnosti spolupráce so žiakmi a následne ju s nimi dohodne.

 

 1. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy (približne podľa platného rozvrhu hodín) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:
 • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
 • úlohy na precvičenie učiva,
 • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, ...),
 • projekty na samostatnú prácu.
 1. Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu.

 

 1. Učiteľ dodržiava požiadavku primeranosti.

 

 1. Zadávanie učiva a úloh:
 • Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej hodine.
 • Ak chce učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas, ktorý je potrebný na jeho vypracovanie.
 • Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.

 

 1. Učitelia zadávajú žiakom úlohy v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod.

 

 1. Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení a podobne.

 

 1. Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného zhodnotenia alebo jednoduchých vopred dohodnutých emotikonov. Zvláštnu starostlivosť venuje žiakom so ŠVVP.

 

 1. Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, komunikovať, spolupracovať  s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť problémy spoločne.

 

 1. V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho.

 

 1. Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, je potrebné kontaktovať a zistiť príčinu. V prípade, že žiak nemá prístup k internetu, odporúčame využiť telefonický kontakt, resp. SMS aspoň pre zadania úloh.

 

 1. Žiaci aj učitelia  sú povinní každý deň kontrolovať svoju emailovú schránku a sledovať aktualizácie na edupage, resp. webovej stránke školy.

 

V Jarku 15.09.2020                                                                             ...........................................

                                                                                                                riaditeľka školy

 

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská ulica 16, 951 48 JAROK
 • 0376587252 - ZŠ
  0904310684 - ZŠ
  0376587217 - ŠJ
  0911062407 - MŠ

Fotogaléria