Materská škola

OZNAMY PRE RODIČOV

 

Poplatky:

za dieťa, ktoré nemá 3 roky  -  školský príspevok vo výške - 50 eur  

za dieťa staršie ako 3 roky - školský príspevok vo výške -15 eur                                              

Za dieťa 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa poplatok neuhrádza, musí byť však narodené do 31.8.

 

Tel. kontakt pre MŠ: 037/6587 299

                                   0911/506 649

Tel. kontakt pre ŠJ:  037/6587217 - vedúca jedálne Mgr. Daniela Bakošová

 

     

 


Pokyny k stravovaniu v školskej jedálni

1.      1.  Odhlasovanie a prihlasovanie zo stravy je možné deň vopred do 14:00 h., toho dňa osobne, alebo na tel. čísle 037/658 72 17

Každý pondelok je možné prihlasovanie a odhlasovanie do 07:30 h..

Prihlasovanie a odhlasovanie po tomto čase nebude AKCEPTOVANÉ!

 

2.      2.  Strava v ŠJ sa podáva v čase od 11:30 do 14:00 h.:

Zákonný zástupca dieťaťa,  ktorý svoje dieťa neodhlásil zo stravy, má možnosť si stravu prevziať osobne v čase od 11:20 do 12:00 h. do obedára, ktorý je čistý a hygienicky nezávadný (antikórový obedár).

 

3.     3.  Podávanie stravy v ŠJ pre deti v MŠ:

 

desiata

obed

olovrant

1 skupina

08:30

11:30

14:20

2. skupina

08:45

11:50

14:30

                        

4.      4.  Platbu za stravu je nutné poukázať na účet ŠJ do 25. dňa v mesiaci!

Platbu po tomto termíne je nutné oznámiť vedúcej ŠJ. Ak tak neurobíte, vedúca ŠJ vylúči Vaše dieťa zo stravy, pokiaľ svoj záväzok voči ŠJ nevyrovnáte (bližšie informácie poskytneme na tel. čísle 037/658 72 17)!

 

5.      5.  Platba stravy trvalým príkazom:

V mesiaci september 2018 je potrebné uhradiť stravu za mesiac september + október, t. j. nižšie uvedená suma x 2 (príklad: 23,80 +23,80 = 47,60 €). Posledná platba za stravu v šk. r. 2018/2019 bude realizovaná v máji 2019!

      Číslo účtu: 6826203004/5600

Číslo účtu: (IBAN ČÍSLO) 

SK65  5600  0000  0068  2620  3004

Mesačná splátka:           Desiata:                                     5,60 €

  (20 obedov)                    Desiata + obed:                      19,20 €

                                         Desiata + obed + olovrant:    23,80 €

            Variabilný symbol: 20182019

       

6. Vyplnený Zápisný lístok stravníka treba obratom vrátiť vedúcej ŠJ!

V Zápisnom lístku stravníka je nutné uviesť:

·        Meno a priezvisko žiaka

·        Bydlisko žiaka

·        Meno a priezvisko zákonných zástupcov žiaka

·        Minimálne jeden telefonický a emailový kontakt na zákonného zástupcu žiaka!

·        Spôsob platby!

 

7.      V prípade, ak Vaše dieťa trpí na ochorenie typu CELIAKIA, DIABETES, alebo má naordinovanú ŠETRIACU DIÉTU, prípadne trpí ALERGIOU NA URČITÝ DRUH POTRAVÍN, treba o tom informovať vedúcu ŠJ a predložiť o tejto skutočnosti lekárske potvrdenie.


 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 16, 951 48 JAROK
 • 037/6587252 - ZŠ
  0904310684 - ZŠ
  037/6587298 - MŠ
  0911/506649 - MŠ
  037/6587217 - ŠJ

Fotogaléria