Materská škola

Zápis detí do MŠ

Informácie pre zákonných zástupcov detí  o podmienkach na zápis do MŠ v Jarku

 

Zápis do materskej školy v Jarku  sa koná dňa 5.5.2017 v čase od 15:00 hod -18:00 hod 

v priestoroch budovy ZŠ s MŠ na prízemí.

 

Podmienky na prijatie dieťaťa do MŠ v Jarku akceptujúce Zákon č.245/2008 Z.z:

1/ prednostne sa do MŠ prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

2/ deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

3/ dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ nemožno prijať dieťa mladšie ako 2 roky a to ani na adaptačný alebo diagnostický pobyt.

Deti mladšie ako 3 roky možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili 5. rok veku, deti s OPŠD,  s dodatočne OPŠD, ako aj deti vo veku od troch rokov.

Vzhľadom na kapacitné možností MŠ nie všetky deti ,ktorých zákonní zástupcovia požiadajú o ich prijatie do MŠ budú prijaté.

Mometálna kapacita pre prijatie je 15 detí.

Spôsob podania žiadosti:

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní!

Prijatie žiadosti bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa považuje za porušovanie ustanovenia § 3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.

Vyžadujeme si toto potvrdenie na náš pripravený formulár!

Zákonný zástupca môže žiadosť podať :

-         Osobne

-         Písomne poštou

-         E-mailom / k.bekenyiova1@gmail.com/

Žiadosť môže byť aj ručne napísaná, nie je predpísaný formulár, naša MŠ má vlastné formuláre pripravené v deň zápisu , ktoré zákonný zástupca vyplní priamo na mieste. Akceptujeme i iný typ formulára.

Nevyžaduje sa osobná účasť dieťaťa na zápise.

Doklady, ktoré budete potrebovať pri vypĺňaní tlačív :

-         OP zákonného zástupcu

-         Rodný list dieťaťa

-         Kartičku poistenca / dieťaťa/

Poznámka: Dieťa podáva žiadosť o prijatie iba raz, nie opakovane každý rok!

T.j. rozhodnutie o neprijatí sa posúva na ďalšie obdobie a dieťa bude prijaté podľa kapacitných možností priebežne. Zákonný zástupca už nepodáva novú žiadosť.

Možnosť zákonného zástupcu i napriek tomu, že v rozhodnutí o neprijatí dieťaťa sa neuvádza poučenie o opravnom prostriedku, každý zákonný zástupca má možnosť požiadať zástupcu ZŠ pre MŠ o prehodnotenie jeho rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do MŠ. Nejde o proces odvolania sa proti rozhodnutiu ale o proces prehodnotenia situácie spojenej s prijímaním detí do MŠ a s prípadným uvoľneným kapacity napr. z dôvodu, že zákonný zástupca nejakého dieťaťa, ktoré bolo prijaté do MŠ medzičasom oznámi že dieťa nenastúpi a uvedie dôvod / napr. zdrav.stav, sťahovanie,iný dôvod/

Kedy je dieťa prijaté do MŠ?

Dieťa je do MŠ prijaté len vtedy, ak zástupca ZŠ pre MŠ o jeho prijatí vydal rozhodnutie.

Termín vydávania rozhodnutí nie je stanovený / časovo obmedzený/a je na posúdení zástupcu ZŠ pre MŠ, kedy zákonných zástupcov informuje o prijatí resp. neprijatí do MŠ. Činí tak v dostatočne dlhom čase potrebnom na dôsledné preskúmanie  všetkých podkladov a okolností, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie .Vzhľadom na reálnu prax sa dá predpokladať, že rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa sa vydajú do konca júna.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný v písomnej podobe poskytnúť informáciu o zmene v zdravotnom stave dieťaťa alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa § 144 ods.7 písm. d/ zákona č.245/2008 Z.z. 

Pri zatajení skutočného zdrav.stavu  môže byť dieťaťu vydané rozhodnutie o prerušení dochádzky do MŠ alebo predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.

Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky:

Prijatiu dieťaťa, ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky predchádza vydanie rozhodnutia o odklade začiatku plnenia PŠD riaditeľom ZŠ a následne predloženie tohto rozhodnutia zákonným zástupcom zástupcovi ZŠ pre MŠ , aby mohol rezervovať tomuto dieťaťu miesto v MŠ./ termín spravidla do 15.4.2017 /Vzhľadom na potrebné vyjadrenie z CPPaP sa tento termín posúva približne o mesiac , podľa aktuálnych možností a určenia termínov pre posudzovanie zrelostných testov  zo strany psychológa.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jarok
  Školská 16, 951 48 JAROK
 • 037/6587252 - ZŠ
  0904310684 - ZŠ
  037/6587298 - MŠ
  0911/506649 - MŠ
  037/6587217 - ŠJ

Fotogaléria