Zápis do 1. ročníka

​Zápis do prvého ročníka 2018/2019

Aké doklady potrebujete

Pri zápise musíte predložiť osobné údaje dieťaťa – meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa a osobné údaje zákonných zástupcov. Nezabudnite si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Môže nastúpiť skôr

Ak požiadate, aby vaše dieťa prijali do prvého ročníka výnimočne skôr, ako dovŕši šesť rokov, musíte k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie spolu so súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast.

Čo by mal budúci prvák vedieť

 • samostatne sa obliecť a obuť
 • pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi
 • samostatne sa najesť
 • samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť
 •  správne vyslovovať všetky hlásky
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • spočítať predmety do päť, plynulo napočítať do desať
 • interpretovať obsah krátkej rozprávky
 • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku
 • kresliť pevné a neroztrasené línie
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi – hlava, krk, trup, plecia, postava je anatomicky správne rozložená
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • poznať základné odtiene farebného spektra – červená, zelená, žltá, oranžová, fialová...
 • orientovať sa v priestore, vedieť, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo

 

Ako by sa mal budúci prvák správať

 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút
 • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína stále niečo nové, neodbieha
 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov – neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká
 • väčšinou sa hrá spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý
 • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti
 • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky – cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie, špáranie v nose
 • nezajakáva sa pri reči,
 • nepomočuje sa,
 • ovláda prejavy slušného správania – pozdraviť, odzdraviť, poďakovať, poprosiť...

 

Pri zápise je možné požiadať o zakúpenie učebných pomôcok v hodnote 25 eur – je to predpísaná sada zošitov ku šlabikáru a sada zošitov na matematiku, slovenský jazyk, prvouku, výkresy, náčrtníky.

Zoznam ostatných pomôcok dostanú deti pri zápise.

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky si môžete stiahnuť ziadost_o_odklad.doc

Žiadosť o predčasné zaškolenie si môžete stiahnuť ziadost_o_predcasne_zaskolenie.doc 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 16, 951 48 JAROK
 • 037/6587252 - ZŠ
  0904310684 - ZŠ
  037/6587298 - MŠ
  0911/506649 - MŠ
  037/6587217 - ŠJ

Fotogaléria