Školská jedáleň

1.   1. Odhlasovanie a prihlasovanie zo stravy je možné deň vopred do 14,00 h.,  toho dňa osobne, alebo na tel. čísle 037/ 65 872 17.

Každý pondelok je možné prihlasovanie a odhlasovanie do 07,30 h

Prihlasovanie a odhlasovanie po tomto čase nebude AKCEPTOVANÉ!

2. Strava v ŠJ sa podáva v čase od  11,30 do 14,00 h. 

Zákonný zástupca žiaka, ktorý svoje dieťa neodhlásil zo stravy, má možnosť si stravu prevziať osobne v čase od 11,20 do 12,00 h. do obedára, ktorý je čistý a hygienicky nezávadný (antikórový obedár).

3. Platbu za stravu je nutné poukázať na účet ŠJ do 25. dňa v danom mesiaci, v ktorom šek obdržíte! Platbu po tomto termíne je nutné oznámiť vedúcej ŠJ!  Ak tak neurobíte, vedúca ŠJ vylúči Vaše dieťa zo stravy, pokiaľ svoj záväzok voči ŠJ nevyrovnáte(bližšie informácie na tel. čísle 037/65 872 17)

4. Platba stravy trvalým príkazom:

V mesiaci september 2018 je potrebné uhradiť stravu za mesiac september + október, t. j. nižšie uvedená suma x 2 (príklad: 21,80 +21,80 = 42,60 €). Posledná platba za stravu v šk. r. 2018/2019 bude realizovaná v máji 2019!

Číslo účtu: 6826203004/5600

(IBAN ČÍSLO)  Číslo účtu: SK65  5600  0000  0068  2620  3004

Mesačná splátka:           1. – 4. roč.:   20,20 €

    (20 obedov)                     5. – 9. roč.:   21,80 €

          Variabilný symbol: 201872019 

5. Vyplnený Zápisný lístok stravníka treba obratom vrátiť vedúcej ŠJ!

V Zápisnom lístku stravníka je nutné uviesť:

Meno a priezvisko žiaka          

Bydlisko žiaka          

Meno a priezvisko zákonných zástupcov žiaka         

Minimálne jeden telefonický a emailový kontakt na zákonného zástupcu žiaka!

Spôsob platby!       

6.  6. V prípade, ak Vaše dieťa trpí na ochorenie typu CELIAKIA, DIABETES, alebo má naordinovanú ŠETRIACU DIÉTU,  prípadne trpí  ALERGIOU NA URČITÝ DRUH POTRAVÍN, treba o tom informovať vedúcu ŠJ a predložiť o tejto skutočnosti lekárske potvrdenie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 16, 951 48 JAROK
 • 037/6587252 - ZŠ
  0904310684 - ZŠ
  037/6587298 - MŠ
  0911/506649 - MŠ
  037/6587217 - ŠJ

Fotogaléria