Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Ekológia EKL
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Mediálna výchova MDV
Mladý záchranár MLZ
Náboženská výchova NBV
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka Prv
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Technická výchova TEH
Technika THD
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2018.0.1105 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jarok
  Školská 16, 951 48 JAROK
 • 037/6587252 - ZŠ
  0904310684 - ZŠ
  037/6587298 - MŠ
  0911/506649 - MŠ
  037/6587217 - ŠJ

Fotogaléria