O škole

Profil školy

Základná škola s materskou školou Jarok je plnoorganizovaná škola so všetkými ročníkmi I. a II. stupňa, materskou školou, školským klubom detí, telocvičňou, školskou jedálňou a bufetom.

Je situovaná v príjemnom parkovom prostredí nad obcou Jarok, ďaleko od rušivých vplyvov dopravy a hluku.

Školu navštevujú prevažne deti z obce Jarok, minimum žiakov je z okolitých obcí. ZŠ s MŠ Jarok poskytuje základné vzdelanie podľa Školského vzdelávacieho programu  - Sedmokráska.

Vzdelávací program školy sa usiluje o to, aby žiaci v priebehu deväťročnej dochádzky získali nielen kvalitné vedomosti a zručnosti, ale aj komunikatívne zručnosti, schopnosť pracovať s informáciami, komunikovať v jednom svetovom jazyku, pracovať v tíme a chápať učenie ako celoživotný proces.

Vo vzdelávacej perspektíve je osobnosť mladého človeka schopného samostatne myslieť, slobodne sa prejavovať a rozhodovať .

V školskom roku 2018/2019 školu navštevuje 150 žiakov ZŠ, ktorí sú zaradení do 9 tried a 62 detí MŠ.

 V škole pracujú dve oddelenia ŠKD.

Na škole pracuje 33 zamestnancov, z toho 13 učiteľov ZŠ, 2 vychovávateľky ŠKD, 6 učiteliek MŠ. Nemalú zásluhu na plynulom chode školy majú aj nepedagogickí zamestnanci.

Na vyučovanie máme k dispozícii 9 kmeňových tried, PC učebňu, učebňu na vyučovanie jazykov, dielňu a kuchynku. Päť tried je vybavených interaktívnou tabuľou.

Učitelia majú úplnú pedagogickú a odbornú spôsobilosť a väčšina z nich i dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania. Vzdelávajú sa počas roka formou štúdia a školení, aby mohli uplatňovať svoje odborné znalosti a didaktické postupy vo výchovno-vzdelávacom procese a v zapájaní sa do projektov. Na škole pracuje výchovný poradca, koordinátor prevencie, koordinátor pre environmentálnu výchovu a koordinátor pre finančnú gramotnosť. Pravidelne sa konajú zasadnutia metodických orgánov. 

Zrenovovaná školská knižnica a čitáreň poskytuje žiakom mnohé tituly v slovenskom ale aj v anglickom jazyku, ktoré pravidelne dopĺňame.

Sme hrdí na realizáciu projektov Digiškola, Moderné vzdelávanie, Škola podporujúca zdravie, Školské mlieko a Školské ovocie. 

Dobrým ocenením nášho úsilia sú výborné umiestnenia našich žiakov vo vedomostných súťažiach a predmetových olympiádach (okresné kolá olympiády v anglickom jazyku, geografickej a biblickej olympiády, iBobor, pytagoriáda, Všetkovedko, matematický Klokan). 

Taktiež sa zapájame do literárnych, športových súťaží a turnajov v rámci okresu a regiónu. Výsledky svojej činnosti prezentujeme výstavkami, nástenkami, postermi, na webovom sídle školy a pod. 

Dlhoročne škola vydáva časopis Zá/školák/.

Charitatívnu činnosť zastrešuje hlavne finančná zbierka Deň narcisov.

Veľmi dobre sa rozvíja spolupráca s rodičmi a zriaďovateľom pri rekonštrukcii školy a organizovaní rôznych kultúrnych akcií: Ples 2018, Vianočná akadémia, Vianočná tržnica, Vianočné pečenie medovníkov, Deň matiek, Deň otcov – športové súťaže, MDD a iné.

Okrem záujmových aktivít sa snažíme naplniť aj bežné hodiny prvkami netradičnosti a kreativity.

Pripravujeme pre žiakov celú radu exkurzií, výletov, divadelných predstavení, výchovných koncertov, tematických akcií, lyžiarsky výcvik a školu v prírode.

Naši zverenci sú pre nás na prvom mieste, preto sa im snažíme tradičný školský život spestriť celým radom poznávacích a zaujímavých aktivít. Ponuka krúžkov je pestrá: Hravé čítanie a písanie pre 1.ročník, Nemčina hrou, Pohybové hry, Šikovníček a Príprava žiakov 9. ročníka na príjímacie pohovory zo SJL a MAT. Tieto aktivity sú zamerané na správne využitie voľného času. 

Na hornej chodbe sú žiakom k dispozícii stolnotenisové stoly, kde si počas prestávok môžu zahrať zopár hier. 

V materskej škole funguje v popoludňajších hodinách odborná výuka anglického jazyka.

Žiaci nižších ročníkov môžu využívať  ŠKD v rannej a popoludňajšej forme a taktiež sa zúčastniť mnohých krásnych akcií, ktoré p. vychovávateľky pripravujú.

Škola má environmentálne zameranie, v tomto roku je naplánovaná realizácia náučného chodníka v areáli školy, výstavba triedy a prírode a vybavenie tried smetnými nádobami na triedený odpad.

V triedach je zavedený hygienický program – speňovacie mydlá a zásobníky na papierové utierky.

Školský bufet je otvorený pred vyučovaním a počas veľkej prestávky a sortiment je doplnený o zdravé výrobky, ovocie a bagety. Veľmi obľúbený a využitý je mliečny automat v rámci projektu školské mlieko.

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 16, 951 48 JAROK
 • 037/6587252 - ZŠ
  0904310684 - ZŠ
  037/6587298 - MŠ
  0911/506649 - MŠ
  037/6587217 - ŠJ

Fotogaléria