Rodičovské združenie

Vážení rodičia !

Oznamujeme Vám, že dňa 24.09.2018 sa o 16:00 hod. uskutoční 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE.

Voľba nového člena do Rady školy za rodičov

Vážení rodičia

Riaditeľka školy Vám oznamuje, že z dôvodu zániku členstva zvoleného zástupcu rodičov v Rade školy,

a dňa 24. 09. 2018 na našej škole uskutočnia voľby nového člena do Rady školy za rodičov.

Riaditeľka školy vyzýva všetkých rodičov k aktívnej účasti na voľbe 1 člena do Rady školy za rodičov ZŠ, ktorá sa uskutoční na hornej chodbe 24.9.2018 od 15:45 hod. do 16:45 hod. Každý rodič tajnou voľbou (zakrúžkovaním) určí meno rodiča, ktorého navrhuje do Rady školy za rodičov.

 

Voličom je každý rodič. Kandidátov na voleného člena rady školy z radov rodičov má právo navrhovať ktorýkoľvek z voličov, navrhovaný však musí s návrhom súhlasiť. Pri voľbe zástupcu rodičov môžu rodičia uplatniť len jeden hlas aj v prípade, že školu navštevujú ich viaceré deti. 

 

Členstvo v Rade školy je dobrovoľné, bez finančnej náhrady a súvisia s ním aj určité povinnosti a aktivity.

 

Členmi Rady školy sú:  2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy (1 ZŠ, 1 MŠ), 1zvolený zástupca ostatných nepedagogických zamestnancov školy, 4 zvolení zástupcovia rodičov (3 ZŠ, 1 MŠ), ktorí nie sú zamestnancami školy, 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

I. stupeň

  Názov Vyučujúci Deň
1. Nemčina hrou (2. - 4. roč.) p. Soligová pondelok
2. Šikovníček p. Muššáková utorok
3. Pohybové hry (3. - 4. roč.) p. Masárová streda
4. Pohybové hry (1. - 2. roč.) p. Balážová štvrtok
5. Rozhlasovo-čitateľský krúžok (3. - 9. roč.) p. Soligová, p. Hollá štvrtok
6. Hravé čítanie a písanie (2. roč.) p. Hollá štvrtok

 

II. stupeň

  Názov Vyučujúci Deň
1. Príprava na testovanie a prijímacie pohovory z MAT p. Zúziková pondelok
2. Príprava na testovanie a prijímacie pohovory zo SJL p. Janíková štvrtok
3. Rozhlasovo-čitateľský krúžok (3. - 9. roč.) p. Soligová, p. Hollá štvrtok
4. Tvorivé dielne p. Slobodníková pondelok
5. Športové hry p. Balážová utorok
6. Počítačový krúžok p. Medeková pondelok
7. Volejbalový krúžok p. Zaujecová piatok

 

Divadielko

Divadlo „ LIENKA „ príde do MŠ dňa 1. Októbra o 10, 45 hod. Zahrá deťom predstavenie „O pyšnej  Dorotke „(v priestoroch telocvične). Vstupné hradí ZRŠ.

 

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 16, 951 48 JAROK
 • 037/6587252 - ZŠ
  0904310684 - ZŠ
  037/6587298 - MŠ
  0911/506649 - MŠ
  037/6587217 - ŠJ

Fotogaléria